Nový citačný index Emerging Sources Citation Index (ESCI)

Map Unavailable

Dátum/čas
Dňa: 15.06.2018 - 31.12.2018
V čase: 0:00

Rozšírenie Web of Science Core Collection o citačný index ESCI bolo vyvolané potrebou pružnejšej reakcie na rýchly vývoj vo vede a technike, súvisiaci so vznikom nových netradičných vedných disciplín ako aj požiadavkou po výraznejšom zastúpení mimo amerického regiónu. ESCI zachytáva vedecké poznanie, ktoré pre zdĺhavý a komplikovaný proces odborného hodnotenia časopisov pre zaradenie do tradičných citačných indexov SCIE, SSCI a  AHCI tieto indexy nezachytávajú.

Výber časopisov do ESCI je posudzovaný tímom odborníkov spoločnosti Clarivate Analytics. Cieľom je  vybrať tie najkvalitnejšie časopisy, spĺňajúce prísne kritéria odbornej kvality, s potenciálne vysokým ohlasom a  predpokladom zaujatia vedeckej komunity, ktoré predstavujú prienik do nových medziodborových vedných odborov a oblastí. Časopisy musia  spĺňať prísne kritéria – časopis musí byť svojim obsahom vedecký, recenzovaný, dostupný aj v elektronickej forme. Tri základné údaje ako titul, kľúčové slová a abstrakt musia byť v anglickom jazyku. Indexuje sa celý obsah, vrátane všetkých autorov, citácií pre maximálnu využiteľnosť pre bibliometrické analýzy. Výnimkou je tá skutočnosť, že časopisom indexovaným v ESCI sa neuvádza Impact factor, nakoľko tieto časopisy nie sú indexované v Journal Citations Reports. Dodržiavanie prísnych kritérií sa každoročne sleduje a pri ich nedodržaní môžu byť časopisy z ESCI vyradené. Zároveň slúži ako akýsi záchytný štít pre časopisy, ktoré prestali spĺňať prísne kritéria citačných indexov SCIE, SSCI,  AHCI a sú preradené do ESCI, pričom po ich opätovnom splnení môžu byť opäť za dva roka preradené späť. ESCI teda slúži ako akási vstupná brána do vyšších citačných indexov.