Oznam o konaní volieb členov Správnej rady ÚK SAV

Map Unavailable

Dátum/čas
Dňa: 19.07.2018
V čase: 11:00

Vedecká rada ÚK SAV, v.v.i. oznamuje konanie volieb členov Správnej rady ÚK SAV, verejnej výskumnej inštitúcie (ďalej len v. v. i.).

Názov a sídlo organizácie: Ústredná knižnica SAV, v. v. i., Klemensova 19, 811 05 Bratislava

Špecifikácia funkcie a počet miest, ktoré sa obsadzujú voľbou: člen správnej rady, 4 (štyri)

Zoznam predkladaných dokladov :
– prihláška podpísaná kandidátom.
– prezentácia predstavy kandidáta o jeho pôsobení v Správnej rade ÚK SAV, v. v. i.
– výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

Lehota na predloženie kandidatúry: 18. júla 2018, v prípade zasielania poštou zásielka musí byť do tejto lehoty doručená na sekretariát riaditeľa ÚK SAV, v. v. i.

Spôsob predloženia dokladov: všetky dokumenty doručiť osobne, alebo poštou na sekretariát riaditeľa ÚK SAV, v. v. i., Klemensova 19, 814 67 Bratislava. Prezentáciu predstavy kandidáta o jeho pôsobení v správnej rade je potrebné poslať zároveň aj elektronicky v pdf formáte na e-mailovú adresu predsedu Vedeckej rady ÚK SAV, v. v. i.: ivona.kollarova@savba.sk pre zverejnenie na webovom sídle organizácie.

Miesto a čas konania pohovoru a voľby: Ústredná knižnica SAV, v. v. i., Klemensova 19, 814 67 Bratislava, prízemie, 19.7.2018 (štvrtok) o 11.00 h. Voľba sa koná ihneď po skončení pohovoru s kandidátmi.

Menoslov voličov ÚK SAV, v.v.i.

Oznam o konaní volieb Správnej rady