Profil verejného obstarávateľa

Povinné zverejnenie zadávania zákazky v zmysle §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Identifikácia (verejného) obstarávateľa:
Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied
Klemensova 19
814 67 Bratislava

Štatutárny zástupca: Mgr. Andrea Doktorová
IČO: 00587001
DIČ: 2021354973
IČ DPH: nie je registrovaným platcom DPH
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000000563/8180

telefón: +421 2 5292 1733

Archív:

Realizované zákazky

Výzvy
Ročný prístup do elektronickej encyklopédie Encyclopedia Britannica.
Ročný prístup do databázy EconLit With Full text.
Ročný prístup do databázy GeoScienceWorld Package.
Ročná podpora a update softvéru HAN - Hidden Automatic Navigator.
Ročný prístup do databázy IOP Science.
Ročné predplatné elektronickej verzie časopisu Nature.
Ročný prístup do databáz Science (1997-present), Science Signaling, Science Translational Medicine.
Ročný prístup do databázy eBook Academic Subscription Collection.
Ročný prístup do databázy Ulrichsweb.com.
Ročný prístup do databázy SAGE.

Staré výzvy:

Výzvy na rok 2016